Inicjatywa Obywatelska

To rozwiązanie pozwala Obywatelom na prawdziwe współuczestniczenie w kształtowaniu swojego państwa na poziomie lokalnym lub ogólnokrajowym poprzez możliwość zgłaszania projektów przepisów prawa w dowolnym zakresie lub wyrażenia samej ich woli w jakiejś już istniejącej, lub zupełnie nowej kwestii.


Poniżej propozycje funkcjonowania tego narzędzia do współkształtowania najważniejszych aktów prawnych:

Inicjatywa Obywatelska w sprawie Konstytucji:

Inicjatywa obywatelska w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji

 1. 500 000 uprawnionych do głosowania może zaproponować całkowitą zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Żądanie to jest przedstawiane narodowi pod głosowanie.

Inicjatywa obywatelska w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 1. 500 000 uprawnionych do głosowania może żądać częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Inicjatywa obywatelska w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może mieć formę propozycji o ogólnym charakterze lub zredagowanego projektu.
 3. Jeżeli Sejm zgadza się z inicjatywą w formie propozycji o ogólnym charakterze, opracowuje częściową zmianę w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją narodowi pod głosowanie.
 4. Jeżeli odrzuca inicjatywę, przedstawia ją narodowi pod głosowanie; naród rozstrzyga, czy inicjatywie należy nadać bieg. Jeżeli naród zgodzi się z inicjatywą, Zgromadzenie Narodowe opracowuje odpowiedni projekt.
 5. Inicjatywa w formie opracowanego projektu zostaje przedstawiona narodowi pod głosowanie. Sejm zaleca przyjęcie inicjatywy lub jej odrzucenie.
 6. Jeżeli Sejm zaleca odrzucenie, może przedstawić projekt przeciwny.
 7. Naród głosuje równocześnie nad inicjatywą i projektem przeciwnym. Uprawnieni do głosowania mogą udzielić poparcia obu propozycjom. Mogą też podać, której propozycji należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy obie zostaną przyjęte.

Inicjatywa Obywatelska w sprawie ustawy:

 1. 250 000 uprawnionych do głosowania może żądać uchwalenia nowej ustawy
 2. Inicjatywa obywatelska w sprawie nowej ustawy może mieć formę propozycji o ogólnym charakterze lub zredagowanego projektu.
 3. Jeżeli Sejm zgadza się z inicjatywą w formie propozycji o ogólnym charakterze, opracowuje ustawę w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją narodowi pod głosowanie.
 4. Jeżeli odrzuca inicjatywę, przedstawia ją narodowi pod głosowanie; naród rozstrzyga, czy inicjatywie należy nadać bieg. Jeżeli naród zgodzi się z inicjatywą, Sejm opracowuje odpowiedni projekt.
 5. Inicjatywa w formie zredagowanego projektu zostaje przedstawiona narodowi pod głosowanie. Sejm zaleca przyjęcie inicjatywy lub jej odrzucenie.
 6. Jeżeli Sejm zaleca odrzucenie, może przedstawić projekt przeciwny.
 7. Naród głosuje równocześnie nad inicjatywą i projektem przeciwnym. Uprawnieni do głosowania mogą udzielić poparcia obu propozycjom. Mogą też podać, której propozycji należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy obie zostaną przyjęte.Zobacz więcej na temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *