Ruch społeczny WIR

Ruch społeczny WIR jest nieformalnym, rosnącym zrzeszeniem osób posiadających różne przekonania polityczne, gospodarcze i światopoglądowe.  Łączy nas jedna idea. Nie zgadzamy się, aby o życiu całego narodu mógł w arbitralny sposób decydować jeden prezes partii politycznej, lub zmowa kilku prezesów nazywających siebie koalicją.  

Zdaniem autorów tej strony, będących gorącymi zwolennikami i obserwatorami Ruchu można pokusić się o sformułowanie w ten sposób kształtującej się misji oraz stawianych sobie celów:

1. Misja Ruchu Społecznego WIR 

Zagwarantowanie Polskiemu Narodowi możliwości faktycznego sprawowania władzy zwierzchniej w państwie, co spowoduje:

 • uniemożliwienie partiom politycznym i politykom podporządkowywania interesów Polski własnym celom, nie związanym z dobrem Obywateli i państwa
 • wykorzystywanie zasobów naturalnych znajdujących się w polskiej ziemi wyłącznie z korzyścią dla Polski i jej Obywateli
 • Zwiększenie rangi i skuteczności działań obywatelskich co zaowocuje np. zastąpieniem demonstracji ulicznych stosowaniem Weta Obywatelskiego i Inicjatywy Obywatelskiej
 • wyeliminowanie tzw. mowy nienawiści dzięki konstytucyjnemu zmuszeniu partii politycznych do konstruktywnych negocjacji i kompromisu.
 • wspieranie rozwoju edukacji dotyczącej demokracji oddolnej i bezpośredniej oraz społeczeństwa obywatelskiego

2. Cele Ruchu Społecznego WIR

Wpisanie do Konstytucji RP instrumentów demokracji bezpośredniej WIR i stworzenie dzięki temu warunków umożliwiających:

 • stopniową stabilizację i uproszczenie przepisów prawnych
 • stopniowe ograniczanie biurokracji do niezbędnego minimum zapewniającego sprawne funkcjonowanie państwa
 • wprowadzenie zasady subsydiarności racjonalizującej działania administracji państwowej, oraz wydatki niezbędne dla prawidłowego rozwoju całego państwa zgodnie z zasadą „tyle samorządności na ile to możliwe, tyle państwa, na ile to konieczne”
 • ograniczenie lobbingu ustawodawczego
 • zwiększenie nadzoru nad służbami specjalnymi
 • utworzenie państwa racjonalnego, stosującego prawo proporcjonalnie do celu
 • stworzenie zasad realnej pomocy społecznej nie podlegającej korupcji i polityce
 • zapewnienie neutralności państwa w sprawach światopoglądowych
 • wspieranie zwolenników WIR w wyborach do parlamentu

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy

6 myśli w temacie “Ruch społeczny WIR

 1. Propozycja:
  MISJA RUCHU PRAW WIR

  Pomagać obywatelom w zdobyciu prawa do weta , inicjatywy i referendum poprzez zapisanie ich do Konstytucji. Służyć organizacyjnie obywatelom jako instrument decydowania o tym, jakie prawa ustanawiać i podejmowania odpowiedzialności za ich przestrzeganie. 
  * Wspomagać obywateli w wyborach do parlamentu, jako władzy ustawodawczej, pełniącej funkcję prawodawczą i kontrolną dla rządu.
  * Umożliwiać obywatelom monitorowanie prac rządu zgodnie z ustanowionym prawem i dla dobra wspólnotowego wszystkich Polaków.
  * Służyć organizacyjnie obywatelom w debatach przed wyrażeniem zgody na wysokość i rodzaj, oraz cele pobieranych podatków przez instytucje państwa.
  * Służyć obywatelom organizacyjnie w kształtowaniu form pracy instytucji sądownictwa, niezawisłości sędziów i zgodnego z prawem wymiaru sprawiedliwości.
  * Służyć pomocą obywatelom w rozwoju edukacji i społeczeństwa obywatelskiego.

 2. Propozycja II:
  „CELE OBYWATELSKIEGO RUCHU PRAW W.I.R.
  Upodmiotowienie polskiego Narodu, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, współgospodarza posiadanego państwa jego terytorium, jego zasobów naturalnych i wytworzonych własną pracą, poprzez nadanie mu konstytucyjnych praw i uprawnień do….”

 3. P. 2 o partiach: jest „wykonywców”. Powinno być: „wykonawców”

  Uzupełnienie do Propozycji II:
  Do wszystkich zwrotów, które wskazują, że Ruch ma coś zrobić, dodać zwrot: „ Przygotować Polaków do….”

  I tak: „ …upodmiotowienia siebie, jako tworzących polski naród…”

  „…sprowadzenia partii politycznych…”

  „… zapisania sobie w konstytucji możliwości…”

  „… zapisania sobie w konstytucji uruchomienia…”
  „ egzekwowania wyniku referendum, jako wiążącego…”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *